£849.00£1,748.00
£1,600.00£2,200.00
£850.00£1,850.00
£1,049.99£2,099.99
£1,000.00£1,900.00
£950.00£2,000.00
£1,139.00£2,284.00
£800.00£2,000.00
£1,559.00£2,010.00
£949.00£1,759.00
£1,420.00£2,245.00
£1,040.00£2,130.00
£970.00£1,905.00
£1,335.00£2,170.00
£1,245.00£2,445.00
£1,990.00£2,815.00
£675.00£1,705.00
£1,125.00£1,820.00
£815.00£1,870.00
£1,069.00£2,195.00
£1,329.00£2,680.00
£1,810.00£2,895.00
Out of stock
£475.00£1,230.00
£1,090.00£2,015.00

Kites

Core XR7

£1,115.00£2,289.00

Kites

Core XLITE

£985.00£2,074.00
£1,049.00£2,220.00
£999.00£2,204.00

Kites

Core GTS6

£1,095.00£2,240.00
£1,015.00£1,910.00
£1,080.00£2,010.00
£845.00£1,970.00
£1,205.00£2,120.00
£995.00£2,055.00